جسارت و نوآوری

 

در بناسنج همه باید جسور باشند نقد کنند ونقد شوند ممارست کنند وبلند نظر باشند دربناسنج هیچکس درانتظار پیشرفت وبهبود نیست ،بلکه آنها را خلق می کند . دراین سیستم سازمانی کسی هراسی از ابداع و نوآوری ندارد تا هرچه بیشتر فرآیند ها راساده سازی کنند بلکه همه جابه دنبال ایده های نو میگردند.واز تفکر ((هنوز به وجود نیامده است ))دوری می کنند.