روش های تخمینی برای پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

روش های تخمینی برای پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

 

1 )روش مهارسازی :

2 ) روش دوخت به پشت (NAILING) :

3 )روش دیواره دیافراگمی :

4 ) روش مهار متقابل :

5 )روش اجرای شمع :

6 )روش سپرکوبی :

7 )روش خرپایی :

 

((روش مهارسازی))

 

دراین روش برای مهار حرکت ورانش خاک بااستفاده از تمهیداتی خاص از خود خاک دیواره ها کمک گرفته می شود . ابتدا درحاشیه زمینی که قراراست گودبرداری شود درفواصل معین چاه هایی حفر می کنیم عمق این چاه هابرابر عمق گود به اضافه مقداری اضافه برای اجرای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاه هاست .

پس از حفر چاه هادردرون آنها پروفیل     شکل یا     شکل قرارمیدهیم . به منظور تامین گیرداری ومهاری کافی برای این پروفیل ها انتهای این پروفیل ها را به میزان25/0 تا 35/0 عمق گود پایین تر از رقوم کف گود دردرون بخش شمع ادامه میدهیم ودرانتهای پروفیل ها نیز شاخک هایی را درنظر میگیریم .

سپس شمع انتهایی تحتانی را که قبلا” آرماتوربندی آن را اجراکرده وکار گذاشته ایم را بتن ریزی می کنیم بدین ترتیب پروفیل های فولادی مزبور درشمع مهار میشود وپروفیل های فولادی همراه با شمع نیز در خاک مهارمیشود.

پس از انجام  مرحله پانل های بتنی پیش ساخته ای را در پروفیل های قائم قرارداده وآنها را از سویی به میلگردهای بیرون آمده از چاهک ها به نحومناسب متصل میکنیم واز سوی دیگر پانل هارا به پروفیل های قائم وصل می کنیم .

بجای استفاده از این پانل های پیش ساخته می توانیم آنها را به صورت درجانیز اجراکنیم. همچنین می توانیم ابتدابرروی دیواره آرماتوربندی کرده وسپس برروی دیواره آرماتور بندی کرده وسپس برروی آن بتن پاشی کنیم. برای اتصال پانل ها به میلگردهای بیرون آمده از چاهک ها میتوانیم سر میلگردهارارزوه کردوسپس بااستفاده از صفحات سوراخ دار تکیه گاهی ومهره آنها را با پانل درگیر کنیم .

سپس بااستفاده از صفحات سوراخ دار تکیه گاهی ومهره آنها را با پنل درگیر کنیم . کلیه عملیات فوق را بصورت مرحله از بالابه پائین اجرا می کنیم .ملات یا خمیری که برای تزریق استفاده می کنیم مخلوطی است از سیمان وآب یا سیمان وآب وماسه که ممکن است درآن از مواد افزودنی نیز استفاده کنیم . همچنین میتوانیم از مواد پلیمری ودوغاب های با پایه غیراز سیمان پرتلند وبا ترکیبات خاص نیز برای تزریق استفاد کنیم.

درتزریق با استفاده از سیمان پرتلند نسبت آب به سیمان درابتداحدود5/1 است که به تدریج آن را کاهش داده وبه حدود 5/0 میرسانیم.همچنین باید توجه داشت که درصورتی که فشار به کار برده شده برای تزریق بیش از حد لزوم باشد ممکن است ناپایداری وشکست هایی درخاک ایجاد شود.

منبع مطالب : محاسبات سرانگشتی وسریع ساختمان از جناب مهندس احمد پالیزوان

نظر شما برای “روش های تخمینی برای پایدارسازی گود و سازه های نگهبان”