سادگی و ساده سازی فرآیند

 

مدیران بناسنج مصمم هستند و هیچ هراسی ازدست زدن به نوآوری و ابداع ندارند،تا فرآیندهارا هرچه بیشترساده سازی کنند . همه جا به دنبال ایده های نو میگردند و از تفکر((هنوز به وجودنیامده است))دوری میکنند .

از بناسنج انتظار می رود نو آورانه مسائل رابرای مشتریان بهبود بخشد.دربناسنج هیچگاه حفظ وضع موجود الویت ندارد.همواره انتظار میرود تا تجربه مشتریان با کیفیت ترشود و یا هزینه ها کاهش یابد . این ذهنیت تاجایی تسری یافته است که مهندسان بناسنج خود را نه کدنویس بلکه حلال مشکلات می دانند. هرکس دربناسنج رسالت خود را یافتن ترفندی برای تغییر بازی می داند نه اینکه فقط بخواهد مشکلی راموقتا” رفع ورجوع کند .

سیاستها،قوانین،روندها،الگوریتمها و تکنولوژی همه و همه به نحوی ساده سازی شده اند تا برای کار برتجربه ای بی نقص رابه ارمغال بیاورد .

سئوالی که مدام پرسیده می شوداین است که اگر ناچارم فرآیندراکاملا”خودکار و هوشمندسازی کنم و تمام گام ها و بخش های انسانی را حذف کنم پس چطور طراحی اش کنم .