تخمین هزینه های بازسازی و نوسازی

 

اپلیکیشن بناسنج   هزینه های تخمینی مورد نیاز درهر مرحله از نوسازی و بازسازی را با دریافت پارامترهایی نظیر متراژ بنا یا فضای مورد نظر و تعداد واحدها و یا قسمتهای مورد نظر در هر بنا با توجه به نوع مصالح و نوع سازه بنای دردست احیاء درسریعترین زمان ممکن بدون هیچگونه هزینه (بصورت رایگان ) دراختیار شما عزیزان بزرگوار قرارمیدهد .

به این ترتیب شما قادر خواهید بود برنامه ریزی ومدیریت مالی شفاف و قابل اعتمادی داشته باشید .