نکات کلیدی درتخمین مصالح مصرفی درساخت وساز

نکات کلیدی درتخمین مصالح مصرفی درساخت وساز

 

نکته اول :  در يك سازه بتني، به ازاي هر متر مربع زير بنا  سرجمع بين 43 تا 53 كيلو گرم بر متر مربع آرماتور مصرف مي شود.

نکته دوم :  نسبت وزن آرماتور مصرفي به ازاي هر متر مربع از فنداسيون سازه بتني به مساحت زير بنا تقریبا”بين 9 تا 18 كيلو گرم بر متر مربع مصرف میشود .(يعني به ازاي هر متر مربع فنداسيون بين 9 تا 18 كيلو گرم بر متر مربع)

نکته سوم : به ازاي هر متر مربع سقف يك سازه بتني با آرماتور تيرچه حدودا”  20 تا 25 كيلو گرم بر متر مربع. آرماتور مصرف مي شود.

نکته چهارم : نسبت وزن آرماتور مصرفي در ستون به زيربناي ساختمان بتني  سرجمع بين 12 تا 18 كيلو گرم بر متر مربع است.

نکته پنجم :  مقدار متر طول تيرچه به نسبت مساحت سقف در يك سازه بتني(و يا فلزي با سقف تيرچه و بلوک)  حدودا” بين 1.4 تا 1.6 برابر (بسته به مقدار سطحي كه تيرها در پلان) اشغال مي كنند.

نکته ششم : ميزان آرماتور مصرفي به طور متوسط در هر متر طول تيرچه با حرارتي و منفي حدود 12- 13 كيلو گرم بر متر طول تيرچه است.

نکته هفتم : ميزان وزن آرماتور حرارتي به مساحت سقف 1.6 كيلو گرم بر متر مربع. پرسش فوق را مي توان در مورد آرماتور منفي ( سر تيرچه )  است.(يعني بطور تقريبي در هر متر مربع از سقف يك سازه بتني چه مقدار آرماتور حرارتي مصرف مي شود)

نکته هشتم : ميزان سيمان مصرفي به ازاي هر متر مربع از سازه فونداسيون ، سقف و ستون يك سازه بتني به تفكيك وبصورت  تخمینی  150 تا 250 كيلو گرم بر متر مربع ( بسته به ارتفاع سقف و تكي يا دوبل بودن تيرچه) اين نسبت ها مي توانند جهت پروژه هاي موردي متفاوت باشند: فونداسيون 43، ستون 6 و سقف 51 درصد از مقدار فوق. توجه: سقف بسته به ضخامت و دوبل بودن تیرچه مي تواند درصد بسيار بزرگتري را به خود اختصاص دهد است.

نکته نهم : تعداد آجر مصرفي در تيغه هاي 11 سانتي متري و ديوارهاي 22 و 35 سانتي متري در هر متر مربع از ديوار به تفكيك نوع آجر بطور تخمینی 180 و 120 و 60 عدد است.( منظور از انواع آجر ، آجر فشاري ، لفتون و سفال در ابعاد مختلف است)

نکته دهم :  نسبت مساحت ديوار در يك سازه(اعم از ديوارهاي پيراموني و تيغه هاي جداكننده داخلي) به مساحت زيربنا تقریبا”  95 تا 115 درصد است .

نکته یازدهم :  ميزان شن و سيمان مصرفي در اجراي يك متر مربع از ديوارهاي مورد نکته نهم بصورت تخمینی  در ديوار 11 سانتي متری : سيمان 7 كيلوگرم و شن و ماسه 66 كيلوگرم در ديوار 22 سانتي متری : سيمان 14 كيلوگرم و شن و ماسه 132 كيلوگرم در ديوار 35 سانتي متری: سيمان 22.3 كيلوگرم و شن و ماسه 210 كيلوگرم است. (عيار سيمان را در ملات مورد استفاده طبق كليات مندرج در صفحه 5 فهرست بهاي ابنيه سال 88 فرض كنيد تا بتوان گفت طبق يك مرجع قانوني در نظر گرفته شده است)

نکته دوازدهم : نسبت مساحت گچ و خاك بدنه و سقف ( به تفكيك ) به مساحت زير بنا بدنه :‌85 تا 100 درصد – سقف 80 تا 85 درصد است.

نکته سیزدهم : وزن گچ و خاك مصرفي در هر متر مربع براي ضخامت يك سانتي متر 40 كيلوگرم بر متر مربع ديوار است.
(البته با مراجعه به جداول موجود در مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مي توانيم به راحتي اين نسبت را حساب كنيم كه بعد از آن خيلي راحت براي ضخامت 2.5 سانتي متر كه مبناي پرداخت در فهرست بهاي ابنيه است اين محاسبه انجام مي شود،البته براي هر ضخامت ديگه اي هم مي شه حساب كرد)

نکته چهاردهم :  نسبت وزن گچ سفيد جهت اجراي سفيد كاري در يك متر مربع بطور تخمینی 13 كيلوگرم بر متر مربع ديوار. يعني 3.85 متر مربع ديوار است.

نظر شما برای “نکات کلیدی درتخمین مصالح مصرفی درساخت وساز”